top of page

Portfolio

Junko Enoshima

Junko Enoshima from the Popular game Danganronpa, created by Kazutaka Kodaka.

Credits

Photography: Ellori Mae

bottom of page